Osiedla w Bydgoszcz Fordon

Fordon  - dzielnica Bydgoszczy leżąca w Dolinie Fordońskiej nad Wisłą, licząca około 72 tysiące mieszkańców. Do 1973 roku samodzielne miasto. Nazwa "Fordon" pochodzi od pobieranego kiedyś cła rzecznego. Fordon uzyskał prawa miejskie w 1382 roku. Dzielnica Fordon usytuowana jest w północno  - wschodniej części miasta Bydgoszczy i złożona zasadniczo z trzech jednostek urbanistycznych: Fordonu I  - taras dolny cześć zachodnia, Fordonu II  - taras dolny część wschodnia oraz Fordonu  - Górny Taras. Ostatnia z jednostek wraz ze Zboczem Fordońskim zaliczana jest niekiedy do tzw. Północnego Pasa Rekreacyjnego Bydgoszczy. Dzielnica od zachodu sąsiaduje z Lasem Gdańskim, od południa z osiedlami: Brdyujście i Siernieczek. Granicą wschodnią i częściowo południową jest Wisła, która wraz z granicą północną pokrywa się z granicą terytorium administracyjnego Bydgoszczy.

Fordon podzielony jest na następujące osiedla:

Eskulapa - osiedle mieszkaniowe rozwijające się od 2000 r., mieści m.in. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka, Centrum Rehabilitacji i Sportu, dom Sue Ryder Akademickie - położone między ulicami: Akademicką i Fordońską, mieści m.in. kampus Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich oraz tereny leśne, w tym przeznaczone na park przy ul. Rejewskiego.

Przylesie - najbardziej na zachód wysunięte fordońskie osiedle bloków wielorodzinnych, wznoszonych w okresie 1985-1988 oraz domów szeregowych, rozbudowane w latach 80. i 90. XX w.; położone między ul. Akademicką, a Zboczem Fordońskim.

Bohaterów - osiedle bloków wielorodzinnych (wznoszonych w okresie 1982-1985) położone między ul. Akademicką / Andersa, a Zboczem Fordońskim, od zachodu poprzez ul A. Fiedlera graniczy z osiedlem Przylesie.

Bajka - osiedle bloków wielorodzinnych (wznoszonych w okresie 1983-1986) ograniczone ulicami: Akademicką, Andersa i Brzechwy, dysponuje też terenem leśnym.

Szybowników - osiedle bloków wielorodzinnych (wznoszonych w okresie 1985-1988) oraz domów szeregowych wzniesione w latach 80. i 90. XX w., położone u podnóża Góry Szybowników, ograniczone ulicami: Kleeberga, Andersa i Zboczem Fordońskim.

         Mapa osiedli bydgoskich - powiększ

osiedla bydgoskie
Sielskie - niewielkie osiedle położone w centrum dzielnicy, między ul. Andersa, Brzechwy, Kasztelańską, a linią kolejową, mieści m.in. dawny stadion Wisły Fordon w gestii klubu Zawiszy Bydgoszcz.

Wyszogród - osiedle położone między Wisłą a linią kolejową, mieszczące m.in. grodzisko Wyszogród i park Milenijny.

Tatrzańskie - osiedle bloków wielorodzinnych (wznoszonych w okresie 1988-1992) położone u podnóża Zbocza Fordońskiego, ograniczone ulicami: Andersa, Orląt Lwowskich.

 

Link do aktywnej mapy z osiedlami Bydgoszczy » zobacz

Kasztelanka - osiedle położone między ulicami: Kasztelańską, Andersa, Ryńskiego, Swobodną, Wyzwolenia, od południa graniczące ze Starym Fordonem.

Stary Fordon - położony między Wisłą na południu i wschodzie, ul. Ametystową na zachodzie i Kryształową na północy, mieści średniowieczne miasto lokacyjne Fordon, włączone w 1973 roku w skład miasta Bydgoszczy.

Nad Wisłą - osiedle zlokalizowane na północ od Starego Fordonu, między ul. Kryształową, Ryńskiego, a Bortnowskiego na północy, mieści zabudowę wielo- i jednorodzinną.

Niecponie - położone na wschód od osiedla Nad Wisłą, między granicą zabudowy na terenie nadzalewowym a Wisłą, mieści m.in. działki rekreacyjne, brak tu zabudowy z uwagi na możliwość zalania terenu w razie przerwania wałów przeciwpowodziowych; przed regulacją rzeki w końcu XIX wieku, istniały tu starorzecza oraz kępy przedzielone odnogami Wisły.

Powiśle - obszar niezabudowany zlokalizowany na terenie zagrożonym zalaniem w razie przerwania wałów przeciwpowodziowych, położony między ul. Bora-Komorowskiego na zachodzie, Zofińską na południu, Sudecką na północy oraz Wisłą na wschodzie, przed regulacją Wisły w końcu XIX wieku znajdowało się tu roztokowe koryto rzeki.

Pałcz - osiedle, którego nazwa nawiązuje do dawnej wsi, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna rozwijająca się po 2000 roku, położone między ul. Bora-Komorowskiego na wschodzie, ul. Andersa na zachodzie, ul. Geodetów na północy i ul. Bortnowskiego na południu.

Niepodległości - osiedle bloków wielorodzinnych wznoszonych po 1990 roku, położone między ul. Andersa na wschodzie, ul. Pelplińską na zachodzie, ul. Geodetów na północy, a ul. Orląt Lwowskich na południu.

Zofin - osiedle, którego nazwa nawiązuje do dawnej wsi, położone u podnóża Zbocza Fordońskiego, od południa graniczy z osiedlem Tatrzańskim (ul. Orląt Lwowskich), a od wschodu z osiedlem Niepodległości (ul. Pelplińska), zabudowa wielorodzinna i szeregowa rozwija się po 1990 roku.

Łoskoń - obszar obejmujący północne rubieże dzielnicy Fordon, którego nazwa nawiązuje do dawnej wsi, rzadko zabudowany z uwagi na możliwość zalania terenu w razie przerwania wałów przeciwpowodziowych, mieści m.in. oczyszczalnię ścieków Fordon oraz dawne starorzecza, których geneza wiąże się z czasami przed 1870 rokiem, gdy Wisła nie była jeszcze uregulowana.

Mariampol - osiedle, którego nazwa nawiązuje do dawnej wsi, o dość rzadkiej, lecz rozwijającej się zabudowie, położone na górnym tarasie Fordonu w pobliżu Lasu Jarużyńskiego; podzielone na Mariampol Górny i Dolny.

Górny Taras - obszar ograniczony od południa i wschodu Zboczem Fordońskim, przeznaczony docelowo pod zabudowę mieszkaniową i usługową, do 2010 roku praktycznie niezabudowany, "fordoński interior" służący rekreacji mieszkańców dzielnicy. Niekiedy w skład szeroko pojętego Fordonu zalicza się również jednostkę urbanistyczną Brdyujście. Inwestorzy prywatni używają ponadto nazw handlowych, nie zatwierdzonych urzędowo, np. Osiedle Uniwersyteckie lub Osiedle Olimpijczyków 28.

Fordon podzielony jest na dwie jednostki pomocnicze miasta - Osiedle Stary Fordon i Osiedle Nowy Fordon

Aktualne granice osiedla Nowy Fordon
Granica Osiedla Nowy Fordon biegnie od strony zachodniej miasta ul.Jasiniecką od styku z torami kolejowymi Bydgoszcz - Fordon w kierunku północno - wschodnim, a następnie ulicą Pod Skarpą do granicy miasta i tą granicą w kierunku wschodnim do ul. Bieszczadzkiej i tą ulicą oraz ulicami Orlińskiego i Barciszewskiego do ul.Andersa i tą ulicą oraz ulicami Brzechwy i Akademicką w kierunku zachodnim do ul.Andersa i tą ulicą w kierunku południowym do torów kolejowych Bydgoszcz - Fordon i tymi torami w kierunku zachodnim do ul.Jasinieckiej.