Rodzina

Rodzina istnieje od wieków i mimo tego, że ludzie się zmieniają, ona pozostaje, nie uległa zatarciu przez szarą codzienność. To właśnie rodzina nadaje sens naszemu życiu, uczy nas zachowań, postępowania wobec otaczającego świata, szacunku, tolerancji, pokazuje nam cele i wartości, do których powinniśmy dążyć. Duże znaczenie ma rola rodziny jako przystań do której powraca się w chwilach najbardziej trudnych, w momentach życiowych porażek, by w niej szukać schronienia i zrozumienia dla naszych życiowych pomyłek, rozczarowań i niepokojów, by wreszcie zabrać z niej następną porcję wiary i nadziei, że życie zawsze ma sens. Trwanie ma dla nas tak dużą wartość jak głęboki sens potrafimy mu nadać. Właśnie te wszystkie wartości można nabyć w rodzinie.
Rodzina to grupa społeczna powiązana ze sobą przez więzy rodzicielskie, małżeńskie oraz rodowe na której opiera się całe społeczeństwo, stanowi o trwałości społeczeństwa, jest nośnikiem obowiązujących norm, wzorców i wartości w danym społeczeństwie. Wyodrębnić można trzy podstawowe funkcje rodziny: prokreacyjną, wychowawczą i gospodarczą. Wszystkie trzy są ważne, jednak podstawową jest prokreacja, bo bez dzieci nie było by prawdziwej rodziny, społeczeństwa i narodu. Obecnie na świecie są ludzie, którzy inaczej spostrzegają rodzinę, promując związki tej samej płci. Związki tej samej płci to według mnie nie rodzina. Życie na ziemi powstaje ze związków płci żeńskiej i męskiej i nikt tego nie zmieni, w ten sposób funkcjonuje cała przyroda. Inna orientacja seksualna to wybryk natury, który należy uszanować ale nie można dopuścić by mniejszość próbowała narzucić swoje dewiacje.